My dog is my team

Trust, respect and teamwork

Trust, respect and teamwork

 Med «My dog is my team» håper vi å formidle vårt syn på hund og hundehold. For å lykkes som hundeeier og for å få mest mulig ut av hunden kreves det en balanse av tillit, respekt, fortrolighet og samarbeid mellom hund og eier.

Vi er tilhenger av positive treningsmetoder og motstander av kadaverdisiplin.  Vi er helt overbevist om at positiv trening gir hunden den beste innlæringen. Og gir eier det beste utgangspunkt for å få en bestevenn som fungerer optimalt. Ikke minst er det gøy å utvikle dette samarbeidet mellom hund og eier. Man får så mye glede, kjærlighet og hengivenhet i et slikt samspill.

Jo mer man investerer i god trening i hundens unge liv, jo mer høster man når den blir eldre.  Hunder er individer og har personlighet like forskjellig som vi mennesker er. Det er viktig å finne tilnærmingen som passer akkurat din hund for å lykkes. I bunn må man ha kunnskap om rasen, egenskaper, hundens helse, treningsmetoder, sosialisering, kjønnsforskjeller o.l.  En seriøs oppdretter vil kunne veilede og gi råd på veien. Og husk at der ikke finnes veier uten humper..

Vi har et hundehold etter helhetlige prinsipper. Med det mener vi at der er en finstemt balanse mellom fysisk og psykisk helse hos hunden. Denne helsen henger sammen med arv og miljø, foring, mosjon, aktiviteter og utfordringer. Disse faktorene påvirker hverandre. Alle er viktige for å gi hunden balanse til å utvikle seg til en sunn og harmonisk hund til glede for sin familie. Utviklingen starter i mors liv og fortsetter gjennom hele hundens liv.

Det er vårt ansvar som hundeeiere å tilstrebe best mulig balanse for at denne utviklingen skal foregå på en sunn måte og med et ønskelig resultat. Noen ganger er utfordringene store, andre ganger er det mye lettere. My dog is my team!

English:

With "My dog ​​is my team" we hope to highlight our view of how to treat and train the dog. To succeed as a dog owner and to get the most out of your dog requires a balance of trust, respect and cooperation between the dog and owner.

We are fans of positive training methods and opponent of blind obidience where the dog must act and react as a slave. We are absolutely convinced that positive training gives your dog the best learning. And gives the owner an excellent basis to get a best friend who works optimally. It is particularly fun to develop this partnership between dog and owner. You get so much joy, love and affection in this interaction.  The more time you invest in positive training in a young dog’s life, the more benefits you will reap as the dog gets older.

Dogs are individuals and have different personality. It is important to find the approach that suits your dog to succeed. In essence, one must have knowledge about the breed, abilities, gender differences, health issues, training methods etc.  A serious breeder will be able to guide and advise you on the road. And remember, there are no roads without bumps...

We have a dog care by holistic principles. By this we mean that there is a finely tuned balance between physical and mental health of the dog. This health is related to heredity and environment , feeding , exercise , activities and challenges. All these factors are interacting. Each is important to give your dog the balance to develop into a healthy and harmonious dog to the delight of his family. The development starts in the womb and continues throughout the dog's life.

It is our responsibility as dog owners to seek the best balance for this development to take place in a healthy manner and with a desirable result. Sometimes the challenges are great and sometimes it's much easier. My dog ​​is my team!

Copyright

West Leopaws Kennel

Del denne siden